بسته 25 گیگابایتی ، نا محدود زمانی

میزان حجم : 25 گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه + 5 امتیاز

قیمت : 5,000 تومان

بسته 50 گیگابایتی، نا محدود زمانی

میزان حجم : 50 گیگابایت + 10 گیگابایت هدیه + 10 امتیاز

قیمت : 8,500 تومان

بسته 100 گیگابایتی، نا محدود زمانی

میزان حجم : 100 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه + 15 امتیاز

قیمت : 17,000 تومان

بسته 250 گیگابایتی، نا محدود زمانی

میزان حجم : 250 گیگابایت + 20 گیگابایت هدیه + 20 امتیاز

قیمت : 21,000 تومان

بسته 500 گیگابایتی، نا محدود زمانی

میزان حجم : 500 گیگابایت + 25 گیگابایت هدیه + 25 امتیاز

قیمت : 85,000 تومان