بسته 25 گیگابایتی ، نا محدود زمانی

میزان حجم : 25 گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه + 5 امتیاز

قیمت : 4,000 تومان

بسته 50 گیگابایتی، نا محدود زمانی

میزان حجم : 50 گیگابایت + 10 گیگابایت هدیه + 10 امتیاز

قیمت : 7,000 تومان

بسته 100 گیگابایتی، نا محدود زمانی

میزان حجم : 100 گیگابایت + 20 گیگابایت هدیه + 15 امتیاز

قیمت : 13,000 تومان

بسته 250 گیگابایتی، نا محدود زمانی

میزان حجم : 250 گیگابایت + 35 گیگابایت هدیه + 20 امتیاز

قیمت : 26,000 تومان

بسته 500 گیگابایتی، نا محدود زمانی

میزان حجم : 500 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه + 25 امتیاز

قیمت : 50,000 تومان